Thứ Ba, 10 tháng 9, 2013

THUẦN KHÔN - quẻ 02

 Quẻ  KHÔN
Thuần Khôn
Quẻ Thuần Khôn còn gọi là quẻ Khôn (坤 kūn), tức Đất là quẻ số 2 trong Kinh Dịch.
 
Đất mẹ, nhu thuận, sinh sản và nâng đỡ muôn vật,
 • Nội quái là: ☷ (::: 坤 kūn) Khôn = (地) Đất
 • Ngoại quái là: ☷ (::: 坤 kūn) Khôn = (地) Đất
Phục Hy ghi: Khôn nghĩa là thuận.

THOÁN TỪ Văn Vương viết:
DỊCH: Quẻ Khôn có sức sáng tạo lớn lao (nguyên), thông suốt và thuận tiện (hanh), lợi ích thích đáng (lợi), ngay thẳng và có đức chính và bền của con ngựa cái. Người quân tử có dịp thi thố tài năng nhưng tự thủ xướng thì dễ bị lầm, để người khác thủ xướng mà mình theo sau thì được, chỉ mong có ích cho mọi người thì lợi. Yên lòng giữ đức bền, tốt. Khôn, nguyên, hanh, lợi tẫn mã chi trinh. Quân tử hữu du vãng, tiên mê hậu đắc, chủ lợi. Tây Nam đắc bằng, Đông Bắc táng bằng. An trinh, cát. 坤,元,亨,利牝馬之貞。 君子有攸往,先迷後得,主利。 西南得朋,東北喪朋。安貞,吉。 Khôn 坤 – đất, mẹ, đất mẹ. Tẫn mã 牝馬– con ngựa cái. Du 攸– thoáng ngang qua. Vãng 往– đi, đã qua. Tiên 先– trước, làm trước. 迷 – lầm lạc. Hậu 後 – sau, nối dõi. Đắc 得– được. Chủ 主 – chủ nhân, chúa. Tây Nam 西南 – phương vị quẻ Khôn = hãy là chính mình. Đông Bắc 東北 – ngược hướng với phương vị quẻ Khôn = đối nghịch với bản tính của chính mình. Làm một việc không hợp với bản tính của mình thì khó thành công. Một cách hiểu khác: theo Hậu Thiên Bát Quái thì Đông Bắc là phương vị của quẻ Cấn 艮. Cấn là ngưng nghỉ là bằng lòng với cái mình có, không hợp với nhiệm vụ nặng nề và khí chất của Khôn là đảm lược. Bằng 朋 – bạn, cộng sự, đối tác; một loại tiền tệ thời cổ. Táng 喪– mất. An 安– yên bình.

CHIÊM: ♦ Quẻ này có 2 hào tốt (o), hai hào xấu (x). ♦ Bạn có người yêu hay vợ giỏi giang tốt nết. ♦ Mười một cái miệng, bạn là người đảm đang và tốt nết nuôi được mười một cái miệng ăn. ♦ Một ông quan ngồi trên đống tiền, tay hòm chìa khóa, tiến tài tiến lộ, thành công về công danh và kinh doanh, tiền bạc được quản lý chặt chẽ. ♦ Một vị thần mặc giáp vàng ngồi trên đài cao giao giao bằng sắc cho một ông quan, công lao của bạn thật to lớn, được tôn vinh và ca ngợi. ♦ Không làm điều gì không có mục đích hoặc không có lý do. ♦ Làm giùm người khác là tốt. ♦ Quẻ tháng mười. Tốt về mùa đông và xuân và xấu về mùa hạ. ♦ Đây là một trong 8 quẻ bát thuần, bệnh nhân đau nặng sẽ phục hồi nhưng phải lâu.

HÌNH: sinh sản và nâng đỡ muôn vật. 生再萬物. Sinh tái vạn vật.

TƯỢNG: Vua xướng tôi họa, vua tôi hòa hợp. 君倡臣和. Quân xướng thần họa.

KHÍ CHẤT: Đảm lược.

DÁNG: Con trâu.

HÀO TỪ Chu Công viết:
1- Đạp lên sương thì biết băng dày sắp đến. (x)
Sơ lục: Lý sương, kiên băng chí. 初六。履霜,堅冰至。 履 – dẫm, đạp, đi theo; giày đóng bằng da. Sương 霜– hơi nước đọng lại thành giọt. Kiên 堅– vững lòng, không lo sợ. Băng 冰– nước đá. Chí 至– đến.

Nhà nào tích lũy điều lành thì tất có thừa phúc để đến đời sau. Nhà nào tích lũy việc chẳng lành tất có thừa tai vạ để đến đời sau.

2- Âm Đức thẳng, vuông, lớn thì cho dù thiếu học vấn cũng không bị bất lợi. (o)

Lục nhị: Trực phương đại, bất tập vô bất lợi. 六二。直方大,不習旡不利。
Trực 直 – thẳng, thẳng thắn, chính trực. Phương 方– vuông vức, đạo đức. Đại 大– lớn. Tập 習– làm đi làm lại nhiều lần cho quen, rèn luyện. Vô bất lợi 旡不利 – chẳng có gì là không lợi cả.

Văn ngôn giảng thêm: Người quân tử ngay thẳng ở trong lòng thì phải có đức kính, phải có đức nghĩa. Có hai đức kính và đức nghĩa đó sẽ không bị cô lập.

3- Ngậm chứa đức tốt không để lộ ra nên giữ vững được, cũng theo người trên mà làm việc nước, không mong công trạng thì sau cũng có kết quả.
Lục tam: Hàm chương khả trinh, hoặc tòng vương sự, vô thành, hữu chung. 六三。含章可貞,或從王事,旡成,有終。
Hàm 含– ngậm trong miệng. Chương 章– văn chương, chương trình, tấu chương. Khả trinh 可貞– có thể giữ bền được. Hoặc tòng 或從 – đi theo cũng được, không theo cũng chẳng sao. Vương sự 王事 – việc nước, việc quốc gia. Vô thành 旡成 – Không có thành tích, không có công trạng. Hữu chung 有終 – đi đến cùng, có kết quả.

Văn ngôn bàn thêm: Ngậm chứa đức tốt, theo người trên làm việc mà không dám chiếm lấy sự thành công, đó là đạo của đất, của vợ, của bề tôi (địa đạo, thê đạo, thần đạo). Đó là cách cư xử của người dưới đối với người trên.

4- Kín đáo giữ gìn như cái túi thắt miệng lại thì khỏi tội lỗi mà cũng không danh dự.
Lục tứ: Quát nang, vô cữu, vô dự. 六四。括囊,旡咎,旡譽。Quát 括 - Bó lại, buộc lại. Nang 囊 – Cái túi. Cữu 咎– lỗi, xấu. Dự 譽– khen, đáng khen, vinh dự, danh dự.

Văn ngôn cho hào này có cái tượng “âm cự tuyệt dương”, lúc đó hiền nhân nên ở ẩn, rất thận trọng thì không bị tai họa. Có địa vị đại thần, tài thấp mà địa vị cao nên phải thận trọng thì mới khỏi tội lỗi, an thân mặc dầu không có danh dự gì.

5- Như cái xiêm màu vàng, lớn, rất tốt. (o)
Lục ngũ: Hoàng thường, nguyên cát. 六五。黃裳,元吉。
Hoàng 黃 – màu vàng. Thường 裳 – xiêm, váy, quần.

Chu Hy giải thích rằng: Vàng là màu trung chính, xiêm là đồ mặc ở phía dưới. Hào lục ngũ là thể âm, ở ngôi tôn, cái đức trung thuận đầy ở trong mà hiện ra ngoài, cho nên tượng nó như thế, mà chiêm của nó là điều lành của bậc đại thiện.

Dịch tuy coi Khôn không quý bằng Càn, nhưng có lúc coi trọng đức khiêm nhu, mà dịch cho là đức của người văn minh. Tinh thần đó là tinh thần hiếu hòa, trọng văn hơn võ. Chu Công cho hào 5 quẻ Càn là đại quý (phi long tại thiên) nhưng chỉ bảo: lợi kiến đại nhân; hào 5 quẻ Khôn thì khen là nguyên cát hào tốt nhất trong kinh dịch, là có nghĩa vậy.

Chồng nghe theo vợ, cha nghe theo con.

6- Rồng đánh nhau ở đồng nội, đổ máu đen máu vàng.(x)
Thượng lục: Long chiến vu dã, kỳ huyết huyền hoàng. 上六。龍戰于野,其血玄黃。
Chiến 戰 – đánh nhau. Vu 于- ở, đến. 野 – cánh đồng. Huyết 血– máu. Huyền 玄– màu đen.

Quản lý chặt chẽ đã lên đến tận cùng rồi. Chặt chẽ nữa chỉ có hỏng việc.

7- Phải lâu dài, chính và bền thì lợi.
Dụng lục: Lợi vĩnh trinh. 用六。利永貞。
Vĩnh 永– lâu dài, mãi mãi, vĩnh viễn.

Thuyết của Tiên Nho: Sáu hào âm biến thành sáu hào dương, tức thuần Khôn biến thành thuần Càn, như một người nhu nhược biến thành người cương cường, cho nên bảo là: Nên lâu dài, chính và bền.

Thuyết của Cao Hanh: hỏi về việc cát hay hung lâu dài, mà được “hào” này thì lợi.

Ăn ở cùng nhau như vợ chồng.

Khổng Tử:
 • Trong Soán truyện :
Chí tai Khôn Nguyên, vạn vật tư sinh, nãi thuận thừa thiên.
 
Khôn hậu tải vật, đức hợp vô cương, hàm hoàng quang đại, phẩm vật hàm hanh.
 
Tấn mã địa loại, hành địa vô cương, nhu thuận lỵ trinh.
 
Quân tử du hành, tiên mê thất đạo, hậu thuận đắc thường, tây nam đắc bằng, nãi dự loại hành, đông bắc táng bằng, nải chung hữu khánh.
 
An trinh chi cát, ứng địa vô cương.
 • Đại tượng truyện:
Khôn mang trọng trách của đất, người quân tử lấy đức dày để nâng đỡ vạn vật.
Địa thế khôn, quân tử dĩ hậu đức tải vật. 象曰:地勢坤,君子以厚德載 物.
Địa 地– đất, địa vị, vị thế. Thế 勢 – thế lực, ảnh hưởng, vai trò. Hậu 厚– dày. Đức 德 – đức, thiện nghệ, năng lực của bản thân. Tải 載 – chở. Vật 物 – muôn loài, động vật, thực vật.


Giải nghĩa quẻ THUẦN KHÔN: Thuận dã. Nhu thuận. Thuận tòng, mềm dẻo, theo đường mà được lợi, hòa theo lẽ, chịu lấy, chịu theo, toại chí, đạt thành. Nhu Thuận lợi trinh chi tượng.Biết chỗ có lợi mà nhờ, âm khí, âm u.GIẢI NGHĨA ĐỒ HÌNH

Mô hình dự báo hay quẻ Thuần Khôn

Quẻ Thuần Khôn


        
Khi dự báo, gặp quẻ hay mô hình dự báo này cho biết: nên đi theo người khác thì được, mình khởi xướng thì không thành công. Đi về Tây Nam có quan hệ tốt cho mọi việc, không nên tiến hành mọi việc ở phía Đông Bắc. Không nên lộ mình và nôn nóng, cần chờ thời cơ.


Đồ hình hướng không gian Trái đất Thuần Khôn:

Đồ hình hướng không gian trái đất quẻ Thuần Khôn.a. Nếu chi tiết hóa từng sự việc, cho biết

Thế vận: Nóng vội sẽ hỏng cả khí vận bản thân. Nên lắng nghe ý kiến người trên và cùng hành động với số đông.
Xem hy vọng: không thể thành công vì ý đồ đặt ra quá sức nản thân, hãy hạ thấp mục tiêu sẽ thành.
Xem tài lộc: Chưa đến, phải thay đổi sách lược.
Xem sự nghiệp: tự mình làm chưa có thời cơ, có thể chung sức chung vốn với mọi người.
Xem nhậm chức: chưa như ý, cần có sự giúp đỡ từ phía cấp trên.
Xem nghề nghiệp: không nên chuyển nghề hay nơi đang làm.
Xem tình yêu: nữ giới có thể thành công, nam tốn nhiều thời gian nữa mới thành.
Xem hôn nhân: cần thời gian tìm hiểu mới thành.
Xem đợi người: người hẹn không đến
Xem đi xa: nên bỏ ý định chuyến đi này.
Xem pháp lý: bất lợi cho mình, nên hòa giải.
Xem sự việc: nên ủy quyền cho người khác giải quyết, mình không nên đứng ra.
Xem bệnh tật: bệnh nặng.
Xem thi cử: kết quả không như ý muốn.
Xem mất của: khó tìm thấy.
Xem người ra đi: đi gần đây.


b. Nếu dự báo theo từng hào động cho biết:

Nếu hào 1 động: báo cho biết do công lao của mình mà được hưởng phúc lộc của người trên, song muốn được dài lâu cái hưởng ấy cần có lòng khiêm nhường trung tín. Không đê bản thân suy đồi do có thành đạt.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: không rõ ràng, chỉ nên tích lũy vốn và năng lực; làm mọi việc đều phải có kế hoạch trước.
- Xem khai trương: nếu tiến hành kết quả thu được không tốt cũng không xấu, nói chung chưa có thời cơ chín muồi.
- Xem buôn bán giao dịch: mọi sự bình thường, cần chờ thời cơ.

Nếu hào 2 động: báo cho biết với những ai bạc phận, long đong, sự nghiệp khó thành, mọi cái vẫn khó khăn nên an phận: Do vậy đừng bon chen làm gì, hãy ngừng mưu vọng để chờ năm tới thì có thể thực hiện được.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: đang được nâng cao.
- Xem khai trương: được thời, có người giúp đỡ ủng hộ, nếu tiến hành đại cát.
- Xem buôn bán và giao dịch: giao dịch thành công, kinh doanh có lợi nhuận cao.

Nếu hào 3 động: báo cho biết nếu mọi việc khó khăn, số phận lao đao lận đận, vui ít buồn nhiều, nên: lùi về ẩn nhẫn, cho dù trước mắt có sự hài lòng hay không hài lòng.
Sự "lùi về" là chiến thuật chờ thời cơ để sau tiến tới. Nên thức thời.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: chưa đến mà còn có những yếu tố bất lợi, không nóng vội và mạo hiểm lao vào cuộc vì sẽ thất bại
- Xem khai trương: chưa có thời cơ nên không nên nóng vội tiến hành.
- Xem buôn bán và giao dịch: nếu kinh doanh thì chưa nên tăng tốc độ, như chưa nên xuất hàng, sẽ có chuyển biến tích cực.

Nếu hào 4 động: cho biết sự việc hiện rối bời, mọi cái đảo lộn, tình cảm lấn át lý trí. Mọi điểu công danh, sự nghiệp khó thành. Trong tình huống nếu thiếu sáng suốt và bản lĩnh thì sẽ dẫn đến thất bại. cần tỉnh táo.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: còn tùy thuộc vào các mối quan hệ, nói chung chưa rõ ràng.
- Xem khai trương: chưa nên vì chưa gặp thời cơ thuận lợi.
- Xem buôn bán và giao dịch: tránh sự bất nhất trong phát ngôn cũng như hành động, điều đó có ảnh hưởng lớn đến giao dịch và kết quả kinh doanh.

Nếu hào 5 động: cho biết thời cơ đã đến, sắp được gặp quý nhân, nếu gặp được, sẽ đạt được điều mong muốn.
Quý nhân có thể là người chủ cũ, là bạn tri ân. Song phải có cách ứng xử thật tâm, thật lòng.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Tài vận đang lên, nhưng có hao tài tốn của.
- Xem khai trương: tùy vào mồi quan hệ với người chung quanh, nếu quan hệ tốt thì sau khai trương sẽ phát tài.
- Xem buôn bán và giao dịch: giao dịch có thể thành công, sau giao dịch cần có thái độ ứng xử văn hóa với đối tác thì kết quả mong muốn mối bền.

Nếu hào 6 động: cho biết tình trạng rất xấu, có dấu hiệu thất bại trên đường đời và thất vọng trong tâm hồn, làm ăn khó khăn, cô đơn, lạc lõng. Đứng trước tình thế này, cần an tâm, tu tâm dưỡng tính, thì có thể đạt điều tốt trong tương lai.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: chưa tới, phải nỗ lực bản thân nhiều và hành động có mục tiêu tránh ngẫu hứng mới có hy vọng.
- Xem Khai trương: chưa nên, nên thay đổi mục tiêu sự việc.
- Xem buôn bán và giao dịch: đòi hỏi sự chân thành của cả hai bên mới có hy vọng.Nguồn: Quang Tuệ

ĐỊA SƠN KHIÊM - quẻ 15

Quẻ Địa Sơn Khiêm, đồ hình ::|::: còn gọi là quẻ Khiêm (謙 qian1), là quẻ thứ 15 trong Kinh Dịch.
 • Nội quái là ☶ (::| 艮 gen4) Cấn hay Núi (山).
 • Ngoại quái là ☷ (::: 坤 kun1) Khôn hay Đất (地).
Khiêm: Hanh, quân tử hữu chung.

Giải nghĩa quẻ ĐỊA SƠN KHIÊM: Thoái dã. Cáo thoái. Khiêm tốn, nhún nhường, khiêm từ, cáo thoái, từ giã, lui vào trong, giữ gìn, nhốt vào trong, đóng cửa. Vì vậy mới được hanh thông. Thượng hạ mông lung chi tượng: tượng trên dưới hoang mang.


ĐỒ hình dự báo hay quẻ Địa Sơn Khiêm


Quẻ Địa Sơn Khiêm

Khi dự báo, gặp mô hình dự báo hay quẻ này cho biết, đang có điều kiện thuận lợi, tốt đẹp, người có trí giữ được phẩm chất và thành quả đến cùng, cần giữ mình mọi lúc, mọi nơi.

Về quẻ này, sách xưa ghi: Đào Văn Liệt một nhà Dịch học nói với Kim Lâu Tử ngày hôm sau sẽ mưa. Kim Lâu Tỏ liền gieo quẻ được Địa Sơn Khiêm, hào 4 động biến thành quẻ Lôi Sơn Tiểu Quá. Ông bèn kết luận hôm đó không mưa, vì 2 quẻ trên đều thuộc Thổ (quái Khôn và quái Cấn) đều khắc Thủy, không mưa mà còn nắng to. Quả nhiên hôm đó tạnh ráo, nắng to.

Đồ hình hướng không gian Trái đất Địa Sơn Khiêm:

Đồ hình hướng trái đất Địa Sơn Khiêma. Nếu chi tiết hóa từng sự việc, cho biết:


Xem thế vận: hiện tại bình an vô sự.
Xem hy vọng: chưa thể thực hiện ngay. Sẽ đến lúc như ý.
Xem tài lộc: chờ lâu sẽ có.
Xem sự nghiệp: càng ngày càng tốt, không nên nôn hóng.
Xem nhấm chức: tuần tự như tiến, nên nhờ người trên giúp.
Xem nghề nghiệp: giữ việc cũ thì tốt.
Xem tình yêu: cần tôn trọng lẫn nhau sẽ tốt.
Xem hôn nhân: chờ thời gian kết thành lương duyên.
Xem đợi người: đến chậm.
Xem đi xa: chuyến đi bình an vui vẻ.
Xem pháp lý: nên hòa giải, tranh chấp bất lợi.
Xem sự việc: khiêm nhường mới giải quyết được.
Xem bệnh tật: không nặng.
Xem thi cử: bình thường.
Xem mất của: khó đoán, khó tìm.
Xem người ra đi: đi gần, bình an vô sự.


b. Nếu dự báo theo từng hào động, cho biết:

Nếu hào 1 động: cho biết mọi việc thành đạt đều ở nơi xa quê hương. Khi mùa xuân đến là có thời cơ hành động.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: kiếm được tiền bạc như mong đợi.
- Xem khai trương: đại cát, được mọi người giúp đỡ, kinh doanh phát triển tốt..
- Xem buôn bán và giao dịch: thành công và thu được nhiều lợi nhuận.

Nếu hào 2 động: hiện đang thân cô thế cô, không người tri kỷ, không người thực tâm với mình, cần tìm sự giúp đỡ từ bên ngoài mới mong có sự thành công. Tu tâm dưỡng tính là mục đích sống hàng ngày của bản thân.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: khá vượng, khi gặp khó khăn luôn được sự giúp đỡ của người chung quanh. Kiếm được tiền bạc.
- Xem khai trương: đại cát,nỗ lực kinh doanh sẽ có thương hiệu.
- Xem buôn bán và giao dịch: thành công và thu được nhiều lợi nhuận.

Nếu hào 3 động: cho biết sẽ đạt kết quả ở mức bình thường, cần phòng bị vạ miệng và thận trọng trong nói năng. Tốt nhất là kín tiếng (thủ khẩu như bình).
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: vượng phát, khi thu được nhiều lợi nhuận không nên tự mãn vì đó sẽ là nguy hiểm cận kề.
- Xem khai trương: đại cát, làm ăn sẽ phát đạt.
- Xem buôn bán và giao dịch: buôn bán phát triển, giao dịch thành công và thu được nhiều lợi nhuận.

Nếu hào 4 động: cho biết tuy lang thang, thành đạt nơi đất khách quê người, nhưng rồi lại trở về quê hương.
Còn có nghĩa: ta đang "thả mồi bắt bóng", việc làm đó không hiện thực, hãy trở về thực tế. Hãy yên phận thủ thường.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: tài vận vượng phát, nếu biết ẩn mình còn thu được nhiều lợi nhuận.
- Xem khai trương: đại cát, làm ăn sẽ hưng thịnh.
- Xem buôn bán và giao dịch: buôn bán phát triển, giao dịch thành công và thu được nhiều lợi nhuận.

Nếu hào 5 động: cho biết tháng 5, tháng Chạp (12) và năm Sửu, năm Ngọ báo hiệu có vinh hoa, phú quý, cần kiên quyết, tỉnh táo và sáng suốt, nắm lấy thời cơ mà hành động. Cần tạo sự nhân hòa, quan hệ chan hòa
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: tài vận khá vượng phát, nếu biết nhu hòa còn thu được nhiều lợi nhuận.
- Xem khai trương: đại cát, làm ăn sẽ hưng thịnh, có thương hiệu kinh doanh.
- Xem buôn bán và giao dịch: nếu trọng chữ tín thì buôn bán phát triển, giao dịch thành công và thu được nhiều lợi nhuận.

Nếu hào 6 động: cho biết lúc này không cần suy nghĩ buồn phiền gì cả, thời cơ thuận lợi đã đến, mọi sự sẽ thành công. Hướng Đông rất hợp với mình, như xuất hành, tiến hành công việc tại đó...
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: đi xuống
- Xem khai trương: hãy tạm hoãn lại.
- Xem buôn bán và giao dịch: cần quyết đoán và thận trọng trong buôn bán và giao dịch.


Nguồn: Quang Tuệ

ĐỊA THỦY SƯ - quẻ 07

Quẻ Địa Thủy Sư

Địa Thủy Sư
 
còn gọi là quẻ 師 (shí), là quẻ số 07 trong Kinh Dịch.
 • Nội quái là ☵ (:|: 坎 kản) Khảm hay Nước (水).
 • Ngoại quái là ☷ (::: 坤 kún) Khôn hay Đất (地).
Phục Hy ghi: Tạng tất hữu chúng khởi, cố thụ chi dĩ sư, sư giả chủng dã.

Văn Vương ghi thoán từ: Sư: trinh, trượng nhân cát, vô cữu (師: 貞, 丈人吉, 无 咎).

Chu Công viết hào từ :

Sơ lục: Sư, xuất dĩ luật, phủ tàng, hung.

Cửu nhị: Tại sư, trung, cát, vô cữu, vương tam tích mệnh.

Lục tam: Sư, hoặc dư thi, hung.

Lục tứ: Sư, tả thứ, vô cữu.

Lục ngũ: Điền hữu cầm, lợi chấp ngôn, vô cữu. Trưởng tử xuất sư, đệ tử dư thi, trinh hung.

Thượng lục: Đại quân hữu mệnh. Khai quốc thừa gia, tiểu nhân vật dụng.

Giải nghĩa quẻ ĐỊA THỦY SƯ: Chúng dã. Chúng trợ. Đông chúng, vừa làm thầy, vừa làm bạn, học hỏi lẫn nhau, nắm tay nhau qua truông, nâng đỡ. Sĩ chúng ủng tòng chi tượng: tượng quần chúng ủng hộ nhau. Chủ nhà, đứng đầu các ngành.


Mô hình dự báo hay quẻ Địa Thủy Sư


Quẻ Địa Thủy Sư


Khi dự báo, gặp mô hình dự báo hay quẻ Địa Thủy Sư cho biết, việc đang làm là chính đáng, có ý chí cao, nhưng thiếu người chỉ huy hay tư vấn có kinh nghiệm; nếu có người hướng dẫn có kinh nghiệm thì mới tốt, mới không mắc sai lầm.

Đồ hình hướng không gian Trái đất Địa Thủy Sư:

 
Đồ hình không gian trái đất Địa Thủy Sư


a. Nếu chi tiết hóa từng sự việc cho biết:

Xem thế vận: đang ở thời kỳ khó khăn nguy hiểm, nhẫn nại chờ thời.
Xem hy vọng: hiện chưa thành, chờ đợi sẽ có.
Xem tài lộc: chờ lâu mới có.
Xem sự nghiệp : nỗ lực sau mới thành. Dễ bỏ cuộc giữa chừng.
Xem nghề nghiệp, nên tham khảo ý kiến người khác hãy chuyển nghề.
Xem tình yêu: cần kiên nhẫn chờ đợi mối thành, nữ có tình địch.
Xem hôn nhân: khó thành, có thành thì sau sẽ không hay.
Xem đợi người: họ đến muộn
Xem đi xa: nên đi ngắn hạn và đi gần mới tốt.
Xem pháp lý: có rắc rối, nên hòa giải.
Xem sự việc: có tranh chấp, khó giải quyết, thận trọng trong hành động.
Xem bệnh tật: có thuyên giảm, song dễ tái phát.
Xem thi cử: nếu chủ quan sẽ hỏng mặc dù có khả năng.
Xem mất của: khó tìm.
Xem người ra đi: tạm thời chưa đi.


b. Nếu dự báo theo từng hào động cho biết:

Nếu hào 1 động: cho biết đang lâm vào hoàn cảnh lênh đênh vô bờ biến, sống thiếu mục đích, hành động thiếu mục tiêu. Không nên hận vì đó là định mệnh.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: tài vận không tốt do quá quan tâm đếm lợi ích bản thân.
- Xem khai trương: không nên khai trương vì chưa nắm vững hoàn cảnh chung quanh..
- Xem buôn bán và giao dịch: giao dịch khó thành.

Nếu hào 2 động: cho biết đang vào hoàn cảnh có chiều hướng tốt đẹp, hãy bằng lòng với cuộc sống hiện tại. Hãy lượng sức bản thân khi hành động mới thành công.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: tài vận tương đối vượng.
- Xem khai trương: thích hợp khai trương, tương lai tốt.
- Xem buôn bán và giao dịch: giao dịch thành công khi đôi bên tuân thủ luật.

Nếu hào 3 động, cho biết đang ở vào tình thế vì từng trải qua gian nan, nguy khó trong đời, nên còn đắn đo suy tính; song cần thấy hiện tại mọi việc đã qua, bình an tiến bước sẽ thành công.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: chưa tốt, bản thân chưa đủ thực lực.
- Xem khai trương: chưa nên
- Xem buôn bán và giao dịch: chưa thành.

Nếu hào 4 động: cho biết đang ở vào trạng thái rất tốt, mọi điều mong muốn đều được như ý, song phải thực hiện nhanh ý đồ đã vạch ra. cần sáng suốt tận dụng thời cơ thì tạo sự nghiệp vinh hiển trong tương lai.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: chưa tốt, cũng không nên nôn nóng.
- Xem khai trương: chưa nên
- Xem buôn bán và giao dịch: chưa thành, không nên xuất tiền hàng trong giai đoạn này.

Nếu hào 5 động: cho biết hiện trong trạng thái có người kém năng lực đang nhòm ngó để làm hại. Người có trí và ý chí cứ chính trực mà hành động thì họ sẽ kiêng nể. cần dẹp bỏ tính tự ti, mặc cảm, song hành động phải thận trọng, tùy sức của mình.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: chưa tốt, cần xem xét lại phương pháp hành động.
- Xem khai trương: chưa nên khai trương lúc này.
- Xem buôn bán và giao dịch: chưa thành

Nếu hào 6 động: cho biết hiện nay đang vào lúc có người tốt cận kề giúp đỡ và là bạn suốt đời.
Nếu là tuổi trẻ, sẽ gặp bạn tình lý tưởng để xây dựng hạnh phúc dài lâu. Công danh đắc nguyện.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận:đang đến, có thể thu được tài lộc.
- Xem khai trương: chưa nên
- Xem buôn bán và giao dịch: giao dịch thành nhưng sau đó chuyển hướng khó lường.


Nguồn: Quang Tuệ

ĐỊA PHONG THĂNG - quẻ 46

Quẻ Địa Phong Thăng, đồ hình :||::: còn gọi là quẻ Thăng (升 sheng1), là quẻ thứ 46 trong Kinh Dịch.
 • Nội quái là ☴ (:|| 巽 xun4) Tốn hay Gió (風).
 • Ngoại quái là ☷ (::: 坤 kun1) Khôn hay Đất (地).

Giải nghĩa quẻ ĐỊA PHONG THĂNG: Tiến dã. Tiến thủ. Thăng tiến, trực chỉ, tiến mau, bay lên, vọt tới trước, bay lên không trung, thăng chức, thăng hà. Phù giao trực thượng chi tượng: Tượng chà đạp để ngoi lên trên.ĐỒ hình dự báo hay quẻ Địa Phong Thăng 


Quẻ Địa Phong ThăngKhi dự báo gặp mô hình dự báo hay quẻ này, cho biết: Khi thực hiện công việc cần cộng tác với người có năng lực thì mới có kết quả tốt. Công việc cứ thế mà tiến lên.


Đồ hình hướng không gian Trái đất Địa Phong Thăng:

Đồ hình định hướng không gian trái đất Địa Phong Thănga. Nếu chi tiết hóa từng sự việc, cho biết:

Xem thế vận: từ nay trở đi mọi việc sẽ phát triển, năng lực bản thân được phát huy, có sự trợ giúp của người khác.
Xem hy vọng: chưa thực hiện được ngay, cần có thời gian.
Xem tài lộc: đầy đủ.
Xem nhậm chức: sẽ có chức vị cao
Xem nghề nghiệp: chưa có cơ hội chuyển nghề.
Xem tình yêu: cần duy trì quan hệ, có thời gian sẽ thành công.
Xem hôn nhân: thành lương duyên sau một thời gian dài.
Xem đợi người: họ đến muộn
Xem đi xa: vui vẻ.
Xem pháp lý: sau một thời gian dài sẽ thắng.
Xem sự việc: không nôn nóng, sẽ được giải quyết.
Xem bệnh tật: giảm dần
Xem thi cử: đạt kết quả tốt.
Xem mất của: tìm được.
Xem người ra đi: chuyến đi bình thường.


b. Nếu dự báo theo từng hào động, cho biết:

Nếu hào 1 động: cho biết việc cứ thế mà tiến hành dù qua các khâu phức tạp, từng bước rồi sẽ đến kết quả.
Cũng cho biết: đề phòng tai họa do người phản phúc gây nên. Có lúc mọi việc nên tạm dừng, nếu tiến hành thất bại. Ẩn tránh để tránh phiền lụy. Không nên đi xa, xuất vốn.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: càng ngày càng tốt, mọi sự thuận lợi.
- Xem khai trương: có thể khai trương, càng mở rộng không gian kinh doanh càng phát triển.
- Xem buôn bán và giao dịch: thuận lợi, thu đại lợi.

Nếu hào 2 động: cho biết là có sự thông cảm, đồng lòng nên việc mới thành.
Cũng cho biết cẩn thận kẻo lầm đường lạc lối và quá tính toán mà không đạt gì lại thêm phí sức. Hướng Đông Bắc rất thuận tiện để lập nghiệp.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: khá vượng, kiếm được khoản tiền bất ngờ.
- Xem khai trương: khai trương đại cát.
- Xem buôn bán và giao dịch: thuận lợi.


Nếu hào 3 động: cho biết việc đang đi đúng hướng, nhiều thuận lợi.
Cũng cho biết mọi việc cứ từ tiến hành thì thành công. Nếu có bệnh, bệnh mau khỏi.
Ba tháng mùa Xuân nên tiến hành mọi việc.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: tốt, có nhiều cơ hội kiếm tiền.
- Xem khai trương: khai trương đại cát.
- Xem buôn bán và giao dịch: thuận lợi và thu lợi nhuận cao.


Nếu hào 4 động: cho biết đã có vận hội mới, được hưởng nhiều điều tốt đẹp.
Cũng cho biết: tỉnh táo ứng phó với tình hình mà hành động, nếu không bỏ lố thời cơ.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: thận trọng mối có thể kiếm được tiền của.
- Xem khai trương: có thể khai trương .
- Xem buôn bán và giao dịch: thận trọng trong mọi việc mới có lợi nhuận

Nếu hào 5 động: cho biết nếu giữ được địa vị hiện tại, sẽ còn lên cao. Bình tĩnh không nôn nóng.
Cũng cho biết muốn thành đạt trong công việc phải có trí và dũng. Trước khi hành động cần đề ra mục tiêu.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: tốt, nhưng không nên cứng nhắc xử lý mọi việc thì sẽ thu được tiền của.
- Xem khai trương: khai trương đại cát.
- Xem buôn bán và giao dịch: bình thường, nhưng sự ham lợi quá lớn sẽ gây tổn thất cho mình.

Nếu hào 6 động: cho biết tham vọng làm cho mình thất bại. Khi đã thành đạt cần cảnh giác, nếu không sẽ sai lầm.
Cũng cho biết nếu mưu cần chính đáng thì toại nguyện.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: điều kiện thuận lợi đã qua, cần dừng nghỉ mọi việc nếu không bị tổn thất tiền của.
- Xem khai trương: chưa nên khai trương .
- Xem buôn bán và giao dịch: cần thận trọng trong mọi hành động nếu không sẽ tổn thất.


Nguồn: Quang Tuệ

ĐỊA LÔI PHỤC - quẻ 24

Quẻ Địa Lôi Phục, đồ hình |::::: còn gọi là quẻ Phục (復 fu4), là quẻ thứ 24 trong Kinh Dịch.

Quẻ Địa Lôi Phục

 • Nội quái là ☳ (|:: 震 zhen4) Chấn hay Sấm (雷).
 • Ngoại quái là ☷ (::: 坤 kun1) Khôn hay Đất (地).
Giải nghĩa quẻ ĐỊA LÔI PHỤC: Phản dã. Tái hồi. Lại có, trở về, quay đầu, bên ngoài, phản phục, phục hưng, phục hồi. Sơn ngoại thanh sơn chi tượng: tượng ngoài núi lại còn có núi nữa.phản bội, phản đòn, động trong manh nha, giật...


Mô hình dự báo hay quẻ Địa Lôi Phục

Quẻ Địa Lôi Phục


Khi dự báo gặp mô hình dự báo hay quẻ Phục báo có sự thuận lợi, tiến triển, tự do hành động không bị phiền phức, có bạn bè hướng tối mình, ít bị sai lầm.

Đồ hình hướng không gian Trái đất Địa Lôi Phục:

Đồ hình hướng không gian Trái Đất Địa Lôi Phụca. Nếu chi tiết hóa từng sự việc, cho biết:

Xem thế vận: bắt đầu tốt dần nhưng chậm, phải kiên nhẫn, đừng làm tình thế xấu đi.
Xem hy vọng: có, nhưng phải tôn thời gian mới có.
Xem tài lộc: có nhưng phải chờ đợi.
Xem sự nghiệp: khó khăn vất vả bớt dần, kết quả có khá lên.
Xem nhậm chức: cần kiên nhẫn sẽ có chức vị tốt.
Xem nghề nghiệp : thay đổi hay không thay đổi như nhau.
Xem tình yêu: nếu diễn biến tự nhiên có thể thành công.
Xem hôn nhân: đang gặp trở ngại, nêu kiên nhẫn có thể thành.
Xem đợi người: họ sẽ tới nhưng muộn.
Xem đi xa: được, giữa chừng có thể quay về.
Xem pháp lý: kéo dài, cuối cùng giành phần thắng.
Xem sự việc: cần giải quyết từ từ.
Xem bệnh tật: dây dưa, tái phát.
Xem thi cử: đạt kết quả tốt.
Xem mất của: có thể tìm lại.
Xem người ra đi: có đi có về sớm.b. Nếu dự báo theo từng hào động, cho biết:

 

Nếu hào 1 động: nếu biết mình có sai lầm mà sửa thì rất tốt. Công việc đang làm không nên ngừng lại, không ra khỏi con đường đúng mà mình đang đi, nếu không sẽ hối tiếc.
Cũng cho biết: đang làm những việc trái với nguyên lý nên không thành công được, mà uổng phí thời gian, nếu không nói đến cả một đời. Do vậy, phải xoay chuyển hướng hành động lại, phải sáng suốt tùy thời và tận dụng thời cơ, chứ không nhắm mắt làm liều.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: hiện khá vượng, thuận theo thời thế càng phát đạt.
- Xem khai trương: khai trương rất tốt.
- Xem buôn bán và giao dịch: có thể khắc phục được tổn thất, đầu tư sẽ có lợi nhuận.


Nếu hào 2 động: cho biết hiện đang trở về với hành động đúng quy luật, đúng đạo lý, tốt, lại được nhiều người cổ vũ sẵn sàng giúp đỡ.
Còn cho biết: tấm lòng và tâm tính thì có, phúc phận thì không. Hoàn cảnh không thuận lợi, mọi hy vọng còn xa xăm. Nên chờ thời.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: hiện khá vướng, mọi việc biết điểm dừng thì mọi sự thuận lợi.
- Xem khai trương: khai trương rất tốt, kinh doanh phát triển.
- Xem buôn bán và giao dịch: thành công và tốt đẹp.


Nếu hào 3 động: cho biết tình thế khó khăn, nguy nan,
có quay trở lại để thực hiện vấn đề nhiều lần, nhưng nếu thái độ chần chừ và do dự thì chỉ mất công. Nếu biết rút kinh nghiệm, sửa lỗi thì mọi việc sẽ có kết quả, không mắc sai lầm.
Còn cho biết: những người tỉnh táo sẽ đạt vị trí và công việc lớn trong xã hội, những người bình thường thì kinh doanh sẽ thuận lợi, đạt mong muốn.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: lúc được lúc mất, cần có nghị lực, không nôn nóng thì thành công.
- Xem khai trương: không nên khai trương, nóng vội sẽ gây tổn thất
- Xem buôn bán và giao dịch: không như ý, thất thu.


Nếu hào 4 động: cho biết trong điều kiện có nhiều
người đi theo nhiều đường hướng khác nhau, mình không theo họ mà cứ theo đường riêng của mình đi thì mới kết quả. Sẽ có người đáng trọng giúp đỡ mình.
Cũng cho biết: đang ở lúc cầu công danh, tài lộc, gia đạo đều tốt. Cần giữ được hiện trạng này và vững tâm mà tiến bước.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: khá vượng.
- Xem khai trương: nên khai trương
- Xem buôn bán và giao dịch: xem xét lại cách làm việc mới thu được lợi nhuận.


Nếu hào 5 động: cho biết cần chấp nhận sự thay đổi, biết sửa mình thì không mắc sai lầm. Cũng cho biết: mọi mưu cầu còn phụ thuộc vào tâm thiện của mình. Nên làm việc đạo, lấy cái chí cố gắng thì nên.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: khá vượng.
- Xem khai trương: khai trương đại cát.
- Xem buôn bán và giao dịch: hai bên chân thành thì hợp tác vui vẻ đều có lợi.


Nếu hào 6 động: cho biết nếu không từ bỏ con đường cũ thì sẽ mắc sai lầm và hối hận.
Cũng cho biết mọi thành công có được do sự tự lực của bản thân và sự tự tin của chính mình.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: không được tốt, có việc hao tốn tiền của.
- Xem khai trương: không nên khai trương, thời cơ chưa đến.
- Xem buôn bán và giao dịch: nên thận trọng mọi bề.


Nguồn: Quang Tuệ

ĐỊA HỎA MINH SẢN - quẻ 36

Quẻ Địa Hỏa Minh Sản,


Quẻ Địa Hỏa Minh Sản

 đồ hình |:|::: còn gọi là quẻ Minh Sản (明夷 ming2 yi2), là quẻ thứ 36 trong Kinh Dịch.
 • Nội quái là ☲ (|:| 離 li2) Ly hay Hỏa (火).
 • Ngoại quái là ☷ (::: 坤 kun1) Khôn hay Đất (地).

Giải nghĩa quẻ ĐỊA HỎA MINH SẢN: Thương dã. Hại đau. Thương tích, bệnh hoạn, buồn lo, đau lòng, ánh sáng bị tổn thương. Kinh cức mãn đồ chi tượng: gai góc đầy đường.u uất, vắng bóng, tối tăm, bóng đêm, khuất dạng.Mô hình dự báo hay quẻ Địa Hỏa Minh DiKhi dự báo, gặp mô hình dự báo hay quẻ này, cho biết, sự chính trực, ngay chính, tài năng không để làm gì cả. Khi có tài và có năng lực lúc này cần ẩn đi thì có lợi, nếu phô trương sẽ gặp nguy.

Về quẻ này, sách xưa ghi, có lần mẹ của thái tử Đông Hải bị bệnh, nhờ Quách Phác xem, được quẻ Địa Hỏa Minh Di, động hào 5 thành quẻ Thủy Hỏa Ký Tế. Quách Phác nói: "Quẻ Minh Di trên là quái Khôn biến thành quái Khảm trên quẻ Ký Tế, Khôn là mẹ quốc gia, Khảm là hiểm nguy gãy đổ ”. Nếu thái tử nhận đất (nước) phong sẽ có tượng nguy hiểm gãy đổ, mẹ sẽ bị thương tổn. Nghe xong thái tử Hải không nhận đất phong, bà mẹ của ông lại bình thường.
 

Đồ hình hướng không gian Trái đất Địa Hỏa Minh Di:

Đồ hình hướng không gian trái đất Địa Hỏa Minh Sảna. Nếu chi tiết hóa từng sự việc, cho biết:

Xem thế vận: tình thế khó khăn, mọi việc bị ngăn trở, song tình trạng này kéo dài không lâu, chịu đựng giữ gìn thì có vận tôi Xem hy vọng: khó thành, không nản lòng sẽ như ý.
Xem sự nghiệp: không thành.
Xem nhậm chức: hiện tại chưa như ý.
Xem nghề nghiệp: nếu chuyển nghề, bất lợi.
Xem tình yêu: đôi bên không thật lòng.
Xem hôn nhân: khó thành lương duyên.
Xem đợi người: không thể đến sớm.
Xem đi xa: dừng lại giữa chừng.
Xem pháp lý: thua kiện.
Xem sự việc: tốn nhiều thời gian mới xong.
Xem bệnh tật: nguy hiểm.
Xem thi cử: không đạt.
Xem mất của: chưa tìm ra, bị lẫn ở đâu đó.
Xem người ra đi: chuyến đi nguy hiểm.


b. Nếu dự báo theo từng hào động, cho biết:

Nếu hào 1 động: cho biết người có tài trí, chính trực, lúc này không thể làm được gì cả, tốt nhất là ẩn tránh đi, nếu không sẽ gặp điều không hay.
Cũng cho biết: cần phải (hợp với) sự đi xa, nơi xa kia sẽ gặp người chân thật và nhân hậu giúp đạt được hạnh phúc, thịnh vượng. Song mọi việc cần từ từ, không vội vàng mà lỡ bước sa chân.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: đang suy, nóng vội và bảo thủ sẽ hao tổn tiền của.
- Xem khai trương: chưa nên khai trương.
- Xem buôn bán và giao dịch: không thuận lợi.

Nếu hào 2 động: cho biết vì mình có trí, chính trực nên đã bị tổn thương, song cũng chóng mau qua hoạn nạn, lại mạnh mẽ và giúp được người khác.
Cũng cho biết mình hãy tự lực mà hành động, phấn đấu thì mọi sự mới thành công. Trong ba tháng mùa Xuân nên phấn chấn mà hành động thì sẽ thu được kết quả tốt lành.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: hiện đang không tốt, có hao tiền của.
- Xem khai trương: chưa nên khai trương.
- Xem buôn bán và giao dịch: chưa thuận lợi.

 
Nếu hào 3 động: cho biết: trong lúc khó khăn, nếu được giao nhiệm vụ trừng phạt hoặc phê phán một người nào đó, thì nên có thái độ khoan dung, thuyết phục, sự việc mối tốt đẹp.
Cũng cho biết nếu là bậc quốc sĩ thì sẽ lập nên sự nghiệp, đem lại thái bình an lạc cho mọi người. Nếu là người thường, thì mưu vọng sẽ được ý nguyện.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: bình thường, nếu làm ăn phương Nam sẽ có hy vọng thu lợi nhuận.
- Xem khai trương: chưa nên khai trương.
- Xem buôn bán và giao dịch: không thuận lợi, nên tìm đối tượng giao dịch khác.

 
Nếu hào 4 động: đã bước vào sự sai trái, nguy khó, nhưng có thể rút ra được. Nếu càng xa lánh cái mình đang đến, đang làm thì rất lợi.
Cũng cho biết: dù có sức mạnh, uy tín, song hiện thời không làm được việc gì cả, vì đã không còn thế nữa. Điều cần bây giờ là dùng trí và đức để củng cố vị trí của mình. Hiện tại, cái "phú" và cái "quý" cũng trở nên vô nghĩa.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: có nhưng không vượng, nên mở rộng ra ngoài mới hy vọng kiếm tiền.
- Xem khai trương: chưa nên khai trương.
- Xem buôn bán và giao dịch: ra ngoài làm ăn sẽ thu lợi nhuận.

 
Nếu hào 5 động: cho biết mọi cái cần ẩn giấu bên trong,
không nên lộ diện ra ngoài.
Cũng cho biết lúc đầu rất khó khăn, lo buồn, nhưng sau sẽ tốt. Phải chờ đến năm tối mọi việc mới đạt.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: đang suy, thường gặp khó khăn.
- Xem khai trương: chưa nên khai trương.
- Xem buôn bán và giao dịch: giải quyết được những khúc mắc thì giao dịch mới thành công, chú ý giữ mình.

 
Nếu hào 6 động: cho biết hiện đang lâm vào hoàn cảnh tăm tối, ở địa vị cao mà rơi xuống thấp. Rất không lợi. Hết sức thận trọng.
Cũng cho biết: đã gặp hoạn nạn, song sắp vượt qua được. Nếu vượt qua được thì mọi mưu cầu sẽ được như ý nguyện.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: lúc đầu tốt sau càng suy.
- Xem khai trương: chưa nên khai trương.
- Xem buôn bán và giao dịch: không nên vội vàng xuất hàng hóa.
 
Nguồn: Quang Tuệ

 

ĐỊA TRẠCH LÂM - quẻ 19

Quẻ Địa Trạch Lâm, đồ hình ||:::: còn gọi là quẻ Lâm (臨 lin2), là quẻ thứ 19 trong Kinh Dịch.
 • Nội quái là ☱ (||: 兌 dui4) Đoài hay Đầm (澤).
 • Ngoại quái là ☷ (::: 坤 kun1) Khôn hay Đất (地).
Giải nghĩa quẻ ĐỊA TRẠCH LÂM: Đại dã. Bao quản. Việc lớn, người lớn, cha nuôi, vú nuôi, giáo học, nhà sư, kẻ cả, dạy dân, nhà thầu. Quân tử dĩ giáo tư chi tượng: người quân tử dạy dân, che chở, bảo bọc cho dân vô bờ bến.


Mô hình dự báo hay quẻ Địa Trạch Lâm


Quẻ Địa Trạch LâmKhi dự báo gặp mô hình dự báo hay quẻ này cho thấy: đường lối vạch ra đúng đắn, đã tối lúc có điều kiện thuận lợi để thực hiện kế hoạch đề ra. Song đến tháng 8 (hoặc sau 8 tháng nữa) sẽ có điều bất lợi nếu như bản thân không giữ điều chính đáng.

Về quẻ này, sách xưa ghi: Thời Trung Hoa Dân Quốc, năm 1925, các phái quân phiệt đánh nhau hỗn loạn. Một lần, nhà Dịch học hiện đại Thượng Bỉnh Hòa (1870-1950) gieo được quẻ Địa Trạch Lâm, biến thành quẻ Thủy Phong Tỉnh. Lời đoán quẻ Lâm nói: "đến tháng 8 có tin hung xấu". Đúng như dự báo, 25 - 8 - 1925 chiến tranh xảy ra suốt một vùng Giang Tô, Chiết Giang, đến tháng Chạp, chiến tranh tạm dừng.


Đồ hình hướng không gian Trái đất quẻ Lâm:

Đồ hình hướng không gian trái đất quẻ Địa Trạch Lâma. Nếu chi tiết hóa từng sự việc, cho biết:

Xem thế vận: đang vận tốt. Chủ quan hỏng việc.
Hy vọng: sắp tối lúc thực hiện, hãy nỗ lực tới cùng. Tài lộc: gần được như ý.
Xem sự nghiệp: thành công, càng về cuối càng phát triển.
Xem nhậm chức: sẽ như ý sau một thời gian.
Xem nghề nghiệp: hiện chưa phải lúc, phải chờ ít lâu.
Xem tình yêu: có khả năng tiến triển tốt đẹp, nếu thành tâm.
Xem hôn nhân: thành lương duyên sau một thời gian dài.
Xem đợi người: họ đến muộn.
Xem đi xa: vui vẻ, tới đích.
Xem pháp lý: được kiện.
Xem sự việc: sau một thời gian mới giải quyết xong, không nóng vội.
Xem bệnh tật: kéo dài, nhưng sẽ đỡ dần.
Xem thi cử: phải nỗ lực lớn mới có kết quả.
Xem mất của: khó tìm.
Xem người ra đi: có đi có về bình thường.

b. Nếu dự bao theo từng hào động, cho biết:

Nếu hào 1 động: cho biết đang ở vào hoàn cảnh thuận lợi, tốt đẹp, tài lộc đủ, bạn bè đông.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: tài vận khá vượng. Nhiều đại lợi, cát lợi, bản thân vượng thế chân chính.
- Xem khai trương: khai trương đại cát, kinh doanh tốt đẹp, lợi nhuận nhiều.
- Xem buôn bán và giao dịch: thu được lợi nhuận trong lưu thông hàng hóa.

Nếu hào 2 động: cho biết nên thu vén cái gì mình đã có và phòng bị trước. Không nên vọng động việc gì.
Hiện đang có cơ gặp hoạn nạn, cần im lặng, án binh bất động.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: nỗ lực cố gắng tài vận sẽ vượng phát.
- Xem khai trương: khai trương đại cát, có quý nhân phù trợ, kinh doanh phát triển rực rỡ.
- Xem buôn bán và giao dịch: thành công, mở rộng quy mô làm ăn đạt hiệu quả.

Nếu hào 3 động: cho biết lúc ban đầu rất khó khăn nhưng cuối cùng tốt đẹp, thuận lợi. Do vậy, đòi hỏi phải hết sức bình tâm vững chí thì công việc cuối cùng sẽ thành công.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: không tốt, sẽ tổn thất tiền của nếu nóng vội.
- Xem khai trương: không nên khai trương , cần đợi một thời gian nữa.
- Xem buôn bán và giao dịch: kinh doanh buôn bán không thuận lợi.

Nếu hào 4 động: cho biết mọi việc thành công do hưởng âm đức, phúc lớn và tư cách đạo đức tốt của bản thân. Nếu duy trì phẩm chất này thì tương lai phát triển tốt đẹp.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: đại cát, có thể tài vận tăng phát do kết giao bạn bè và được giúp đỡ.
- Xem khai trương: khai trương đại cát, được sự giúp đỡ của nhiều người
- Xem buôn bán và giao dịch: thời cơ kinh doanh và buôn bán tốt, hợp tác tốt đẹp với nhiều người và lợi ích thu về cao.

Nếu hào 5 động: cho biết hiện tại không cần quan tâm đến miệng tiếng, dư luận xấu về mình. Nên an phận thủ thường.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: khá vượng, tiền của dồi dào .
- Xem khai trương: khai trương đại cát, làm ăn hưng vượng.
- Xem buôn bán và giao dịch: thời cơ kinh doanh và buôn bán tốt, hợp tác tốt đẹp với nhiều người và lợi ích thu về cao. Nếu biết dùng người, lợi nhuận còn cao hơn nhiều.

Nếu hào 6 động: cho biết tình trạng hiện nay không thuận lợi. Mọi việc không gặp thời, gặp lúc, nên an phận thủ thường, dù khó khăn thế nào cũng không nên buồn lo. Nên đề phòng bất trắc vào tháng 10 và năm Hợi.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: không được tốt, phòng tổn thất tiền của.
- Xem khai trương: chưa nên khai trương, cần chờ một thời gian nữa mới quyết định.
- Xem buôn bán và giao dịch: thời cơ kinh doanh và buôn bán chưa có, lợi nhuận thu được thấp.


Nguồn: Quang Tuệ

ĐỊA THIÊN THÁI - quẻ 11

 Quẻ Địa Thiên Thái

Địa Thiên Thái

đồ hình |||::: còn gọi là quẻ Thái (泰 tãi), là quẻ số 11 trong Kinh Dịch.
 • Nội quái là ☰ (||| 乾 qiàn) Càn hay Trời (天).
 • Ngoại quái là ☷ (::: 坤 kún) Khôn hay Đất (地).
Văn Vương viết thoán từ:

Thái: Tiểu vãn đại lai, cát, hanh (泰: 小往大來, 吉, 亨).

Giải nghĩa quẻ ĐỊA THIÊN THÁI: Thông dã. Điều hòa. Thông hiểu, am tường, hiểu biết, thông suốt, quen biết, quen thuộc. Thiên địa hòa xướng chi tượng: tượng trời đất giao hòa.


Mô hình dự báo hay quẻ Địa Thiên TháiKhi dự báo gặp mô hình dự báo hay quẻ Thái báo hiệu cái nhỏ đi cái lớn lại, nhìn chung tốt, hanh thông. Biết bỏ cái nhỏ để đạt cái lớn hơn. Nếu sông đại lượng, biết tha thứ, không chấp nhặt thì người gây khó khăn cho mình giảm dần, việc làm của mình thuận lợi.


Đồ hình hướng không gian Trái đất Địa Thiền Thái:

 
Đồ hình không gian trái đất Địa Thiên Thái


a. Nếu chi tiết hóa từng sự việc, cho biết:

Xem thế vận: tương đối thuận lợi, song sẽ khó khăn, cần có kế hoạch ứng phó hay dự phòng.
Xem hy vọng: như ý. cẩn thận nếu không cuối cùng có thể thất bại vì chủ quan.
Xem sự nghiệp: thành công. Song mau chóng suy vi.
Xem nhậm chức: có chức nghiệp tốt, sau dễ thất bại, cần đề phòng chuyện thất bại này.
Xem nghề nghiệp: chuyển nghề được, sau chuyển sẽ tốt lên.
Xem tình yêu: đôi bên gần gũi, dễ tùy tiện trong quan hệ.
Xem hôn nhân: thành nhân duyên tốt.
Xem đợi người: đang đến.
Xem đi xa: chuyến đi vui vẻ tốt đẹp.
Xem sự việc: nếu tiếp xúc trực tiếp bàn bạc sẽ xong.
Xem bệnh tật: thuyên giảm dần.
Xem thi cử: đạt kết quả tốt.
Xem mất của: tìm được.
Xem người ra đi: sẽ trở về.

b. Nếu dự báo theo từng hào động, cho biết:

Nếu hào 1 động: cho biết đang lâm vào tình trạng không tốt không xấu. Hãy thực tế hơn, không nên phiêu lưu mộng ảo. Tốt nhất sống an nhàn với đòi thực của bản thân mình.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: đang vượng, nên làm việc với nhiều đối tác, với nhiều người.
- Xem khai trương: khai trương đại cát, thu được lợi nhuận.
- Xem buôn bán và giao dịch: thành công, làm ăn với người cùng chí hướng càng thành công.

Nếu hào 2 động: cho biết công việc đã có khả năng thực hiện, nhưng lại thiếu điều kiện. Nếu thành đạt cần quan tâm tới những người đã giúp mình.
Có dấu hiệu chuyện về tình duyên, gia đạo, sự nghiệp sẽ thành công.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: công việc ngẫu nhiên lại có thu hoạch lợi ích.
- Xem khai trương: khai trương đại cát, được sự ủng hộ của mọi người.
- Xem buôn bán và giao dịch: đạt yêu cầu.

Nếu hào 3 dộng: cho biết mong muốn, tham vọng hiện tại hãy vừa vừa. Nếu đạt được một kết quả không theo ý nguyện thì cũng nên vừa lòng.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: nếu thuận theo thời thế vận sẽ lên, hiện nay vận đang suy.
- Xem khai trương: khai trương đại cát
- Xem buôn bán và giao dịch: buôn bán tuân theo nguyên tắc thị trường sẽ tăng lợi nhuận.

Nếu hào 4 động: cho biết đang đối diện với nhóm người tuy không có thể lực mạnh mẽ, song cũng gây phiền toái cho mình. Cần có sách lược quan hệ với họ để đạt mục đích của mình.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: có thể kiếm được tiền của, nhưng cần chú ý đến sự thay đổi của môi trường chung quanh.
- Xem khai trương: khai trương chưa được thuận lợi, cần chờ đợi một thời gian.
- Xem buôn bán và giao dịch: giao dịch thành công, có thể có sự giúp đỡ của bạn bè.

Nếu hào 5 động: cho biết cần khiêm tốn, thành thực thì mọi việc mối tốt.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: tương đối tốt.
- Xem khai trương: khai trương được thời điểm tốt
- Xem buôn bán và giao dịch: giao dịch thành công, thu được lợi nhuận tương đối.

Nếu hào 6 động: cho biết sự việc, cuộc đời đã đến đỉnh cao, khó nhọc nhiều mà vinh quang cũng lớn. Muốn đạt được ý nguyện không thể dựa vào bên ngoài, chỉ có thể tự lực mà thôi.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: hiện nay không tốt.
- Xem khai trương: chưa có thể khai trương được.
- Xem buôn bán và giao dịch: giao dịch không thành công, nên phòng thủ chờ thời cơ.


Nguồn: Quang Tuệ

THUẦN CẤN - quẻ 52

Quẻ Thuần Cấn, đồ hình ::|::| còn gọi là quẻ Cấn (艮 gen4), là quẻ thứ 52 của Kinh Dịch.
 • Nội quái là ☶ (::| 艮 gen4) Cấn hay Núi (山).
 • Ngoại quái là ☶ (::| 艮 gen4) Cấn hay Núi (山).
Giải nghĩa quẻ THUẦN CẤN: Chỉ dã. Ngưng nghỉ. Ngăn giữ, ở, thôi, dừng lại, đậy lại, gói ghém, ngăn cấm, vừa đúng chỗ. Thủ cựu đợi thời chi tượng: giữ mức cũ đợi thời.


GIẢI NGHĨA ĐỒ HÌNH QUẺ THUẦN CẤN


Mô hình dự báo hay quẻ Thuần Cấn

Quẻ thuần cấn


Nếu gặp mô hình dự báo hay quẻ này, cần bình tĩnh mà xét đoán sự việc hoặc trước khi hành động mới không phạm sai lầm. Việc muốn thành chỉ khi biết tiến đúng lúc, giữ được thành quả của mình khi biết dừng đúng lúc. Hãy đồng thuận với người, làm tròn bổn phận của mình thì mọi cái đều thành công.

Đồ hình hướng không gian Trái đất Thuần Cấn:
Đồ hình hướng không gian trái đất Thuần Cấna. Nếu chi tiết hóa từng sự việc, cho biết:

Xem thế vận: hiện đang tạm thời đình đốn, gặp gian nan. Kiên nhẫn chịu đựng sẽ sang vận tốt.
Xem hy vọng: không như ý, hãy thay đổi mục đích.
Xem tài lộc: không có.
Xem sự nghiệp: chưa đến thời cơ.
Xem nhậm chức: khó có chức vị tốt
Xem nghề nghiệp: không chuyển nghề được.
Xem tình yêu: đôi bên không hợp ý
Xem hôn nhân: không duyên phận với nhau.
Xem đợi người: họ không tới.
Xem đi xa: bất lợi.
Xem pháp lý: dây dưa, tốn kém.
Xem sự việc: hãy dừng lại, chờ thời cơ.
Xem bệnh tật: lâu khỏi
Xem thi cử: khó đạt kết quả tốt.
Xem mất của: khó tìm.
Xem người ra đi: người ra đi không biết đi đâu.


b. Nếu dự báo theo từng hào động, cho biết:

Nếu hào 1 động: cho biết khi hành động, gặp sự cố, nếu dừng lại ngay thì không phạm sai lầm.
Cũng cho biết việc chưa thành vì thiếu lòng thành thực. Sự nghiệp, công danh, tình duyên... Nếu có sự chí thành mới hiển đạt.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: không tốt, nếu hấp tấp nóng vội sẽ hao tiền bạc.
- Xem khai trương: chưa khai trương được.
- Xem buôn bán và giao dịch: nếu thu được lợi thì dừng lại sẽ an toàn.

Nếu hào 2 động: cho biết việc không theo ý mình mà vẫn phải theo và phụ thuộc người ta, lòng không thuận nhưng lại không thoát ra được.
Cũng cho biết: có hai cách lựa chọn: giữa đạo và đời. Nếu lao vào đời thì được công danh, phú, quý, nhưng chỉ tạm thời rồi cũng mất. Đi vào đạo thì mãi mãi trường tồn.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: bình thường.
- Xem khai trương: chưa khai trương được.
- Xem buôn bán và giao dịch: đang gặp khó khăn.

Nếu hào 3 động: cho biết đã vào tình thế rất nguy khốn cận kề, lo lắng buồn phiền.
Cũng cho biết: mọi việc cần gấp rút giải quyết mới xong. .Sáng suốt chỉ chọn một đường lối nhất định mà dốc lòng thực hiện mối đạt. Vào năm Tuất hay tháng 9 ta phải gấp rút thực hiện ý đồ. Chần chừ, nghi ngại sẽ hỏng việc.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: có nguy cơ hao tổn tiền của.
- Xem khai trương: chưa khai trương được.
- Xem buôn bán và giao dịch: lúc được lúc không, ham lợi nhỏ sẽ hao tài lớn.

Nếu hào 4 động: cho biết không ham đến kết quả làm gì nữa, ngừng ngay lại thì không gặp nguy.
Cũng cho biết tuy có tin tức có vẻ tốt đến với mình, song chưa chắc đã chính xác. Trong mọi lúc, mọi nơi phải đề phòng kẻo tai họa đến bất ngờ.
Hãy thu mình, bất động chờ thời cơ, vì hiện tại mọi mưu đồ đều không có hy vọng.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận:bình thường
- Xem khai trương: chưa khai trương được.
- Xem buôn bán và giao dịch: khó có cơ hội thu lợi nhuận.

Nếu hào 5 động
: cho biết nói năng thận trọng, nói đúng lúc, im lặng đúng lúc thì mới không sai lầm.
Cũng cho biết mọi việc đều đòi hỏi sự thận trọng, dè dặt mới đạt kết quả tốt. Nếu phóng túng, bông lung với những việc làm chưa định hướng chỉ rước họa vào thân.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: bình thường
- Xem khai trương: chưa khai trương được.
- Xem buôn bán và giao dịch: nên thận trọng mọi việc, nội bộ có vấn đề.

Nếu hào 6 động: cho biết nên biết lúc nào dừng thì dừng mới tốt.
Cũng cho biết việc đã xong thì ngừng nghỉ mối trọn vẹn. Nếu tiếp tục đua chen danh lợi sẽ chuốc lấy ưu phiền và sự ganh ghét của nhiều người.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: khá vượng, bình thường
- Xem khai trương: đại cát.
- Xem buôn bán và giao dịch: thuận lợi, thu được lợi nhuận.Nguồn: Quang Tuệ

SƠN THỦY MÔNG - quẻ 04

 Quẻ Sơn Thủy Mông

Sơn Thủy Mông

còn gọi là quẻ Mông (蒙 mèng), là quẻ thứ 04 trong Kinh Dịch.
 • Nội quái là ☵ (:|: 坎 kản) Khảm = (水) Nước
 • Ngoại quái là ☶ (::| 艮 gẽn) Cấn = (山) Núi
Phục Hy ghi: Tự quái, Truân giả vật chi thi sinh dã, vật sinh tât Mông, cố thụ chi dĩ Mông, Mông giả mông dã, vật chi tử dã.

Văn Vương ghi thoán từ: Mông: hanh, phỉ ngã cầu đồng mông, đồng mông cầu ngã. Sơ phệ cáo, tái tam độc, độc tắc bất cáo. Lợi trinh (蒙: 亨, 匪我求童蒙, 童蒙求我. 初筮告, 再三瀆, 瀆則不告. 利 貞).

Chu Công viết hào từ:

Sơ lục: Phát mông, lợi dụng hình nhân, dụng thoát chất cốc, dĩ vãng lận.

Cửu nhị: Bao mông cát, nạp phụ cát, tử khắc gia.

Lục tam: Vật dụng thủ nữ kiến kim phu, bất hữu cung, vô du lợi.

Lục tứ: Khốn, mông, lận.

Lục ngũ: Đồng mông cát.

Thượng cửu: Kích mông, bất lợi vi khấu, lợi ngự khấu.

Giải nghĩa quẻ SƠN THỦY MÔNG: Muội dã. Bất minh. Tối tăm, mờ ám, không minh bạch, che lấp, bao trùm, phủ chụp, ngu dại, ngờ nghệch. Thiên võng tứ trương chi tượng: tượng lưới trời giăng bốn mặt.


ĐỒ  hình dự báo hay quẻ Sơn Thủy Mông 


Quẻ Sơn Thủy MôngKhi dự báo gặp mô hình dự báo hay quẻ Mông, cho biết: sự việc đang ở vào tình thế không rõ ràng. Có hiện tượng có người khác tìm đến mình để tham vấn, học hỏi. Có xuất hiện hoàn cảnh thông thoáng, thuận lợi.

Đồ hình hướng không gian Trái đất Sơn Thủy Mông:

Đồ hình hướng không gian trái đất Son Thủy Mônga. Nếu chi tiết hóa từng sự việc, cho biết

Xem thế vận : còn xa xôi mờ mịt, khó bề xoay xở.
Xem hy vọng: chưa đến, chờ thời cơ. Miễn cưỡng sẽ thất bại. Xem tài lộc: tài lộc khó cầu, chỉ lãng phí thời gian, tiền của. Xem sự nghiệp: hiện tại chưa gặp thời.
Xem nhậm chức: gần như ý. Phải dựa vào người trên.
Xem nghề nghiệp: không nên chuyển nghề.
Xem tình yêu: đôi bên chưa chân thành, đang lợi dụng lẫn nhau. Xem hôn nhân: khó thành.
Xem đợi người: người đợi chưa đến.
Xem đi xa: không nên đi, nếu cứ đi có thể xảy ra bất trắc.
Xem pháp lý: việc khó xong, dù ta có lý.
Xem bệnh tật: còn lâu ngày lâm bệnh, bệnh không thuyên giảm.
Xem thi cử: không đạt.
Xem người ra đi: không trở về ngay, có về thì khó tới đích.

b. Nếu dự báo theo hào động, cho biết:

Nếu hào 1 động: cho biết hoàn cảnh đã thuận lợi cho mọi việc, cầu mong điều gì cũng được, đắc ý toại nguyện.
Gặp trường hợp này nếu mục tiêu và ý đồ bản thân quang minh chính đại thì con đường lập thân, công danh sự nghiệp sẽ thành công.
Báo hiệu cầu duyên hay chuyện hôn nhân hòa hợp, nếu xem về bệnh thì bệnh chóng bình phục.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: tài vận đang suy, thận trọng trong mọi việc.
- Xem khai trương: chưa nên.
- Xem buôn bán và giao dịch: thuận lợi nhưng phải tuân theo pháp luật.

Nếu hào 2 động: cho biết đã có thời cơ tốt, hành động hay việc làm cần tuân theo quy luật của tự nhiên, có ý đồ và tâm tính trong sáng thì đường đời mới thanh thoát, tuổi thọ dài lâu. Có dấu hiệu gặp may mắn.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: tài vận đang vượng dần lên, nếu bản thân nhân ái giúp người thì càng tăng lộc.
- Xem khai trương: khai trương, lập nghiệp đại cát.
* Xem buôn bán và giao dịch: giao dịch và buôn bán thành công.

Nếu hào 3 động: cho biết tuy trước mắt có thuận lợi song tiếp sau và cuối cùng có khó khăn. Nên an phận thủ thường, không tranh đấu, không cạnh tranh vì có làm cũng thất bại mà chuốc phiền lụy vào thân.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: nếu làm ăn chân chính, ý đồ trong sáng thì tài vận phát triển.
- Xem khai trương: chưa nên vì chưa có thời cơ.
- Xem buôn bán và giao dịch: nếu chần thành với đối tác thì thành công, còn không thì bất lợi.

Nếu hào 4 động: cho biết công việc hiện nay vẫn chậm chạp, chưa thuận lợi và chưa có kết quả. Nếu có kết quả lại không theo ý muốn, song cần có sự chuẩn bị chu đáo hơn đế tạo sự phát triển cho mai sau:
Không nôn nóng, nản lòng. Nên chờ đợi đến mùa Xuân sang năm hãy tiến hành công việc.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: chưa tốt, hay xảy ra những sự ngoài ý muốn, tài lộc không có.
- Xem khai trương: chưa thuận, chờ dịp khác.
- Xem buôn bán và giao dịch: giao dịch không thành, kinh doanh gặp nhiều khó khăn.

Nếu hào 5 động: cho biết đã có thời cơ nên cần lợi dụng thời cơ này mà hành động, cần đứng ra gánh vác công việc thì thu được nhiều lợi ích. Người cao tuổi, phụ nữ cần hành động theo kế hoạch những việc mà mình đã trù tính, theo ngẫu hứng thì thất bại.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: đang phát triển, thiện tâm càng phát triển.
- Xem khai trương: có thể tiến hành được.
- Xem buôn bán và giao dịch: giao dịch thành công khi có sự tư vấn của người khác.

Nếu hào 6 động: cho biết nên quan tâm về chất không quan tâm về lượng trong mọi việc. Chỉ nên vạch ra và thực hiện một đường hướng hành động. Khi hành sự cần tỉnh táo, sáng suốt.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: chưa tốt, cần có hướng ứng phó với tình huống xấu sẽ đến.
- Xem khai trương: không nên khai trương.
- Xem buôn bán và giao dịch: giao dịch không thành, tìm hướng khác mà thực hiện.


Nguồn: Quang Tuệ

SƠN PHONG CỔ - quẻ 18

Quẻ Sơn Phong Cổ, đồ hình :||::| còn gọi là quẻ Cổ (蠱 gu3), là quẻ thứ 18 trong Kinh Dịch.
 • Nội quái là ☴ (:|| 巽 xun4) Tốn hay Gió (風).
 • Ngoại quái là ☶ (::| 艮 gen4) Cấn hay Núi (山).
Giải nghĩa quẻ SƠN PHONG CỔ: Sự dã. Sự biến. Có sự không yên trong lòng, làm ngờ vực, khua, đánh, mua chuốc lấy cái hại, đánh trống, làm cho sợ sệt, sửa lại cái lỗi trước đã làm. Âm hại tương liên chi tượng: điều hại cùng có liên hệ.


ĐỒ hình dự báo hay quẻ Sơn Phong Cổ 

Quẻ Sơn Phong CổKhi dự báo gặp mô hình dự báo hay quẻ này cho biết, trên dưới chưa đồng lòng, các đối tác chưa nhất trí với nhau, cần làm lại từ đầu, gặp khó khăn cố mà vượt qua, tuy vậy phải nghĩ trước, nghĩ sau để đề ra kế hoạch hợp lý.

Đồ hình hướng không gian Trái đất Sơn Phong cổ:Đồ hình hướng không gian Trái Đất Sơn Phong Cổa. Nếu chi tiết hóa từng sự việc, cho biết:

Xem thế vận: hiện bình thường. Do chủ quan mà lâm vào tình thế nguy hiểm. Thay đổi cách ứng xử sẽ trở lại bình thường.
Xem hy vọng: có nhiều trở ngại, khó đạt.
Xem tài lộc: chưa có
Xem sự nghiệp: dễ đổ vỡ, nên tạm dừng.
Xem nhậm chức: có trở ngại, khó như ý
Xem nghề nghiệp: sau khi chuyển nghề tạm thời sút kém rồi sau chuyển biến tốt.
Xem tình yêu: đối tượng chưa gắn bó, còn đắn đo.
Xem hôn nhân: không thành.
Xem đợi người: họ chưa đến, phải chờ lâu.
Xem đi xa: nên bỏ ý định vì sẽ có trở ngại.
Xem pháp lý: nên hòa giải.
Xem sự việc: giải quyết ngay thì ổn, kéo dài bất lợi.
Xem bệnh tật: lâu khỏi.
Xem thi cử: không đạt
Xem mất của: bị che lấp, bị biến dạng.
Xem người ra đi: ra đi không biết nương vào đâu.

b. Nếu dự báo theo từng thời điểm, cho biết:

Nếu hào 1 động: cho biết việc thành hay không là do khả năng của mình và cả vận may. Nếu mới có bệnh thì chóng khỏi, song nếu bệnh lâu thì cũng đến lúc tận số. cần sông chính trực, nhân đức thì tương lai mới tốt đẹp.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: nếu hành động thiếu nguyên tắc và bị lôi cuốn từ bên ngoài thì sẽ tổn thất tài lộc.
- Xem khai trương: có thể khai trương, chỉ thu được lợi nhuận khi hành động có nguyên tắc.
- Xem buôn bán và giao dịch: nên theo cách làm cũ, giữ vững nguyên tắc trong hành động thì kinh doanh có hiệu quả.

Nếu hào 2 động: cho biết có thể gặp may mà thành việc. Mọi việc có thể thành đạt.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: hiện nay không tốt, hãy nhận thức ra sai lầm vừa qua mắc phải mà sửa chữa để phục hồi tài vận.
- Xem khai trương: chưa thể khai trương, nên tiếp xúc với phụ nữ để trợ chi cho mình.
- Xem buôn bán và giao dịch: nên giải quyết vấn đề tồn đọng với đối tác rồi sau đó hoạt động mới có kết quả.

Nếu hào 3 động: cho biết nếu đến và làm khách ở
phương Đông, gặp người đồng hương cùng mưu toan mọi việc thì chung cuộc sẽ thành công. Nếu không xảy ra như vậy, thì tốt nhất không làm việc gì cả.
Chi tiết hơn cho biết:
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: nếu hành động võ đoán và hay bị kích động thì tài vượng suy giảm.
- Xem khai trương: chưa thể khai trương, cần cảnh giác trong làm ăn và các quan hệ khác.
- Xem buôn bán và giao dịch: không nên cải cách và xáo trộn cách tổ chức và làm việc cũ, nếu không sẽ thất thu.

Nếu hào 4 động: cho biết tình trạng hiện thời không tốt, không người giúp đỡ, đến nơi nào cũng gặp khó khăn, không nơi nương tựa. Nên an phận thủ thường.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: hiện chưa tốt, giải quyết dứt khoát những tồn đọng đang có nếu không bị liên lụy.
- Xem khai trương: chưa thể khai trương, nếu còn nợ nần nên thanh toán hết.
- Xem buôn bán và giao dịch: không thuận lợi, kinh doanh trì trệ.

Nếu hào 5 động: cho biết đang ở vào tình huống lúc đầu nguy nan, sau lại tốt. Đề phòng mọi việc năm Thìn, qua năm Thìn mọi việc mới tốt.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: có thể thu được tiền bạc .
- Xem khai trương: khai trương đại cát, kinh doanh đạt lợi nhuận.
- Xem buôn bán và giao dịch: nên thay đổi cách kinh doanh và cách quan hệ thì mới đạt hiệu quả kinh tế hay các mặt khác của đời sống.

Nếu hào 6 động: cho biết đang có tính cách là người giang hồ ưa lãng mạn, thích phiêu lưu không cố định nơi nào. Hãy sống theo ý mình thích. Nếu có ý định làm ăn phương xa hay lập nghiệp ở xứ người thì có thể thành đạt.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: tài vận khá vượng.
- Xem khai trương: khai trương đại cát, nên ổn định cách kinh doanh mới đạt lợi nhuận.
- Xem buôn bán và giao dịch: thành công, nên mở rộng quy mô làm ăn thì mới đạt hiệu quả.


Nguồn: Quang Tuệ